بصیرت عاشورایی

0

عزت

5

انس با نماز

6

احترام به پدر و مادر

5

انس با قرآن استاد پناهیان

3

دوری از امام زمان (عج) به خاطر یک عصبانیت

5

چهارچوب آزادی

5

رفق و مدرا

92

اهتمام به ورزش

88

مسجد مرکز تفکر

71

حفاظت از طبیعت

64

امید و ترس نسبت به خداوند

67

تجربه‌ها را ببین

188

حتی بند کفش

94

گشایش دائمی

63

icon
یکشنبه 26 سپتامبر 2021

اگر بپرسيد از چه رو معرفت و شناخت پيغمبران و اقرار به اطاعت ايشان و سر نهادن به فرمان آنان واجب شده است؟ پاسخ گفته مي‌شود: براي آن‌که در ساختمان وجود بشر و قواي عقلي آن‌ها آنچه را که بدان همه مصالح خود را بفهمد نهاده نشده است و از جانب ديگر، خالق‌شان منزّه و مبرّا است از اينکه با چشم ديده شود و مخلوقات عاجزند از اينکه او را به ظاهر درک کنند