علت پس گرفتن قیام توسط امام حسین(ع)

67

قدر نماز را بدانیم

50

راهکار انس با قرآن

63

بیم و امید در کلام حاج قاسم

53

آثار محبت به خدا

77

پیامبر مظهر امانتداری

49

پرهیز از ناسزا

40

چگونه عزیز شویم؟

33

چرا نماز؟

113

انس با قران

137

حسن خلق در رفتار ائمه

109

بلای اسراف

115

تجلی خداوند در قلب انسان

114

بیت المال در زندگی حاج قاسم

125

icon
Friday 24 September 2021

سجد كانون تعالی روح، انديشه، دل و جان انسان‌ها و مركزی برای همدلی، همبستگی، همياری و همراهی می‌باشد و انس با مسجد، تمرين زندگی در جامعه جهانی است.